PRIVACYVERKLARING

Konekta Services B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd met inachtneming van de vereisten van de privacywetgeving. Dit houdt onder andere in dat wij;

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in het geval dit vereist is;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij moeten worden verwerkt. In het geval wij meer uitvragen dan noodzakelijk, dan geschiedt dit met expliciete toestemming en wordt uitgelegd waarom deze aanvullende gegevens uitgevraagd worden;
 • Wij geven jouw gegevens in geen enkel geval door aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren of wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. In het geval dat gegevens worden gedeeld, maken wij duidelijke en strikte afspraken om zorg te dragen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
   

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): www.konektagroup.com

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Konekta Services B.V., gevestigd te Ambachtsweg 1, 3161GL Rhoon, kvk-nummer: 56171048.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Konekta Services B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw vacatures, sollicitaties en/of bestellingen.

Bij het gebruik van onze website en de daarop aangeboden diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegeven zijn. Wij verwerken niet altijd alle verzamelde gegevens. Dit is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via website@konektaservices.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Indien vanwege het afnemen van een dienst of het gebruiken van een functionaliteit, gegevens door ons verwerkt dienen te worden, dan geschiedt dit altijd met de vereiste zorgvuldigheid conform de privacy bepalingen. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • gebruikersnaam
 • e-mailadres
 • NAW- gegevens
 • geboortedatum, leeftijd
 • geslacht
 • functie
 • cv
 • gegevens over je werkhistorie
 • opleidingsniveau & certificeringen
 • geslacht
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • inloggegevens
 • opleidingsniveau & certificeringen
 • telefoonnummer en/of mailadres
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Om te kunnen bemiddelen tussen onze opdrachtgevers en uitgezette vacatures, verwerken wij met jouw toestemming en in lijn met de overeenkomst die je met ons bent aangegaan dan wel zal aangaan, mogelijk een aantal (bijzondere) persoonsgegevens. Ook kunnen wij gevoelige financiële gegevens verwerken.

Afhankelijk van welke dienst je gebruik maakt, kunnen wij indien noodzakelijk ook jouw nationaliteit en inkomensgegevens/indicaties verwerken. Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op in het geval dit noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In overige gevallen wordt dit direct verwijderd.

Artikel 9 – Doeleinden

(Mede) afhankelijk van de op de website aangeboden diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, zullen wij jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden gebruiken;

 • Om jou de mogelijkheid te bieden contact op te nemen met ons kantoor;
 • Om je te kunnen benaderen in het geval van vragen en/of klachten;
 • Om jou de mogelijkheid te bieden om te reageren op geplaatste vacatures;
 • Zodat wij jouw sollicitatie kunnen verwerken en jou hierover een terugkoppeling kunnen geven;
 • Om je te kunnen informeren over openstaande vacatures;
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden zoals nieuwsbrieven, kun je je daar altijd weer voor uitschrijven;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat wij jou kunnen bereiken wanneer je bijvoorbeeld iets gewonnen hebt.
 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden zoals nieuwsbrieven, kun je je daar altijd weer voor uitschrijven;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat wij jou kunnen bereiken; wanneer je bijvoorbeeld iets gewonnen hebt.

Artikel 10 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: website@konektaservices.nl.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: website@konektaservices.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 11 - Bewaartermijn gegevens, inzage & recht op wijzigen en verwijderen van gegevens

1. De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

2. Desgewenst kan je een verzoek tot inzage, correctie, wijziging en/of verwijderen van persoonsgegevens bij ons per mail indienen op het mailadres website@konektaservices.nl. Wij zorgen ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet binnen deze periode, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Artikel 12 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Geen overige cookies.

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 13 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: website@konektaservices.nl, 0880150600.

Deze versie van de privacy verklaring is in werking getreden op ……………